Nájemní smlouva

CO MÁ OBSAHOVAT NÁJEMNÍ SMLOUVA

Nezbytnou součástí pronájmu stavební techniky je uzavření standardní nájemní smlouvy.
Nájemní smlouvy se mezi podnikatelskými subjekty řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

 

Standardní nájemní smlouva, umožňující korektní závazkové vztahy, by především měla obsahovat tyto body:

 • identifikace pronajímatele (název, sídlo, IČO event. r.č., DIČ, zastoupení)
 • identifikace nájemce (název, sídlo, IČO event. r.č., DIČ, zastoupení)
 • předmět nájmu (specifikace včetně příslušenství, jeho stav, platné certifikace, technické kontroly…)
 • výše nájemného
 • limit motohodin
 • sazba za nadlimitní motohodiny
 •  kauce event. záloha (je-li stanovena)
 • co je obsaženo v ceně nájmu (např. servis, pojištění…)
 • co není obsaženo v ceně nájmu (např. doprava, PHM, škody způsobené nájemcem…)
 • platební podmínky (splatnost, penále z prodlení…)
 • počátek nájmu (definice, datum event. čas, převzetí odpovědnosti…)
 • konec nájmu (definice, datum event. čas, prodloužení, nedodržení ukončení…)
 • podmínky užívání předmětu nájmu
 • místo nasazení stroje (definice, změna místa)
 • oprávnění kontroly pronajímatelem
 • pojištění předmětu nájmu (definice, další pojištění, nedodržení podmínek nájemcem)
 • odpovědnost za škody
 • servis (podmínky servisování, náhradní zařízení)
 • ochrana osobních údajů
 • event. určení kvalifikace pro obsluhu předmětu nájmu
 •  řešení sporů
 • podpisy oprávněných osob pronajímatele a nájemce

 

Nedílnou součásti nájemní smlouvy by měl být i předávací protokol, ve kterém je zahrnuta i část výše uvedených údajů (např. počátek nájmu, popis předmětu nájmu, provedené zaškolení, osoba nájemce odpovědná za předmět nájmu vůči pronajímateli, předané dokumenty atd.) podepsaný pronajímatelem a nájemcem.

Přihlášení